NAJLEPSZE GATUNKI TRAW

specjalnie dobrane mieszanki traw – sprawdzone genetycznie

Fundusze UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP

Tytuł Projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie ulepszonego procesu technologicznego w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii technologicznej oraz wzrost jakości dotychczas oferowanych mieszanek nasion traw.

Cel: wdrożenie innowacji procesowej poprzez znaczące ulepszenie procesu technologicznego, co doprowadzi także do wdrożenia innowacji produktowej w postaci ulepszenia dotychczas wytwarzanych produktów i osiągnięcia wysokogatunkowych mieszanek nasion traw.

Całkowita wartość projektu: 1 134 306,00 PLN
Dofinansowanie projektu: z UE (EFRR) : 783 870, 00 PLN